پایشگر monitor 2

فارسی : پایشگر

انگلیسی : monitor 2