خردرایانه minicomputer

فارسی : خردرایانه

انگلیسی : minicomputer