واحد حافظه memory unit

فارسی : واحد حافظه

انگلیسی : memory unit