(كلید) چپبر left arrow (key)

فارسی : (كلید) چپبر

انگلیسی : left arrow (key)