اینترنت internet

فارسی : اینترنت

انگلیسی : internet