(كلید) درج insert (key)

فارسی : (كلید) درج

انگلیسی : insert (key)