رایانه خانگی home computer

فارسی : رایانه خانگی

انگلیسی : home computer