(كلید) آغازه home (key)

فارسی : (كلید) آغازه

انگلیسی : home (key)