سخت افزار hardware

فارسی : سخت افزار

انگلیسی : hardware