(كلید) كار function (key)

فارسی : (كلید) كار

انگلیسی : function (key)