(كلید) گریز escape (key)

فارسی : (كلید) گریز

انگلیسی : escape (key)