(كلید) ورود enter (key)

فارسی : (كلید) ورود

انگلیسی : enter (key)