(كلید) پایانبر end (key)

فارسی : (كلید) پایانبر

انگلیسی : end (key)