(كلید) پایینبر down arrow (key)

فارسی : (كلید) پایینبر

انگلیسی : down arrow (key)