چاپگر سوزنی dot matrix printer

فارسی : چاپگر سوزنی

انگلیسی : dot matrix printer