(كلید) حذف delete (key)

فارسی : (كلید) حذف

انگلیسی : delete (key)