همپرداز coprocessor

فارسی : همپرداز

انگلیسی : coprocessor