(كلید) مهار control (key)

فارسی : (كلید) مهار

انگلیسی : control (key)