برنامه سازی رایانه ای، برنامه نویسی رایانه ای computer programming

فارسی : برنامه سازی رایانه ای، برنامه نویسی رایانه ای

انگلیسی : computer programming