واحد پردازش مركزی central processing unit, CPU

فارسی : واحد پردازش مركزی

انگلیسی : central processing unit, CPU