محفظه، كازه case

فارسی : محفظه، كازه

انگلیسی : case