(كلید) قفل اعداد caps lock (key)

فارسی : (كلید) قفل اعداد

انگلیسی : caps lock (key)