زیستتراشه biochip

فارسی : زیستتراشه

انگلیسی : biochip