backspace (key) (كلید) پسبر

فارسی :

انگلیسی : backspace (key) (كلید) پسبر