اجازه authorization

فارسی : اجازه

انگلیسی : authorization