آرایهپرداز array processor

فارسی : آرایهپرداز

انگلیسی : array processor