واحد حساب و منطق arithmetic-logic unit, ALU

فارسی : واحد حساب و منطق

انگلیسی : arithmetic-logic unit, ALU