(كلید) دگرساز alt (key)

فارسی : (كلید) دگرساز

انگلیسی : alt (key)