نشانیپذیری addressability

فارسی : نشانیپذیری

انگلیسی : addressability