ناچرخهای acyclic

فارسی : ناچرخهای

انگلیسی : acyclic