، آزمونی كه با آن درستی كاركرد یك سیستم رایانهای با دادههای واقعی، برابر مشخصات مندرج در قرارداد، و زمان مورد نظر كاربر وارسی میشود آزمون پذیرش acceptance test

فارسی : ، آزمونی كه با آن درستی كاركرد یك سیستم رایانهای با دادههای واقعی، برابر مشخصات مندرج در قرارداد، و زمان مورد نظر كاربر وارسی میشود آزمون پذیرش

انگلیسی : acceptance test