، تعدادی رایانه و دستگاههای جانبی كه به وسیله كابل یا خط تلفن یا سایر پیوندهای ارتباطی به یكدیگر متصل شده باشند شبكه (رایانهای) (computer) network

فارسی : ، تعدادی رایانه و دستگاههای جانبی كه به وسیله كابل یا خط تلفن یا سایر پیوندهای ارتباطی به یكدیگر متصل شده باشند شبكه (رایانهای)

انگلیسی : (computer) network