، صفحهای از جنس پلاستیك یا فایبرگلاس غیرهادی كه برای قرار دادن و متصل ساختن مجموعهای از تراشهها و دستگاههای دیگر، در رایانه به كار میرود تخته (مدار) board

فارسی : ، صفحهای از جنس پلاستیك یا فایبرگلاس غیرهادی كه برای قرار دادن و متصل ساختن مجموعهای از تراشهها و دستگاههای دیگر، در رایانه به كار میرود تخته (مدار)

انگلیسی : board