پیش‌یاخته protoplast

فارسی : پیش‌یاخته

انگلیسی : protoplast