درون‌یاخته protoplasm

فارسی : درون‌یاخته

انگلیسی : protoplasm