سیاهرگ باب portal vein

فارسی : سیاهرگ باب

انگلیسی : portal vein