غشای یاخته plasmic membrane

فارسی : غشای یاخته

انگلیسی : plasmic membrane