قطره‌خواری pinocytosis

فارسی : قطره‌خواری

انگلیسی : pinocytosis