كاراندام‌شناختی physiologic, physiological

فارسی : كاراندام‌شناختی

انگلیسی : physiologic, physiological