نورگرایی phototropism

فارسی : نورگرایی

انگلیسی : phototropism