بیگانه‌خواری phagocytosis

فارسی : بیگانه‌خواری

انگلیسی : phagocytosis