بیگانه‌خوار phagocyte

فارسی : بیگانه‌خوار

انگلیسی : phagocyte