پیراپوست periderm

فارسی : پیراپوست

انگلیسی : periderm