برون‌شامه قلب pericardium

فارسی : برون‌شامه قلب

انگلیسی : pericardium