پی‌زیست‌شناس، زیست‌شناس اعصاب neurobiologist

فارسی : پی‌زیست‌شناس، زیست‌شناس اعصاب

انگلیسی : neurobiologist