ماهیچه قلب myocardium

فارسی : ماهیچه قلب

انگلیسی : myocardium