دگرگشت، سوخت‌و‌ساز metabolism

فارسی : دگرگشت، سوخت‌و‌ساز

انگلیسی : metabolism