دگرگشتی metabolic

فارسی : دگرگشتی

انگلیسی : metabolic