درشت‌خوار macrophage

فارسی : درشت‌خوار

انگلیسی : macrophage