كافنده‌تن lysosome

فارسی : كافنده‌تن

انگلیسی : lysosome